çolpa

çoğal|mak

Türkiye Türkçesi çōk "kalabalık" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

çoğul

Türkiye Türkçesi çok sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

çoğulcu

Yeni Türkçe çoğul sözcüğünden Yeni Türkçe +cI ekiyle türetilmiştir.

çok

Eski Türkçe çōk "kalabalık, gürültü?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çawı- veya çoġı- "ses etmek" fiilinden +Uk ekiyle türetilmiştir.

çolak

Eski Türkçe çoluk "sakat" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çol- "parçalamak, sakatlamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe çal- "vurmak, kesmek, koparmak" fiili ile eş kökenlidir.

çolpa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
al-afīk [Ar.]: Hazm ve rüşdü ve hīle ve fetāneti kalīl olan ˁāciz ve çolpā ādeme denir.

Köken

Farsça çōlpā چولپا z "sakar, beceriksiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çawl چول z "eğri" ve Farsça پا z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için çevgan, pa maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

çolpaz


04.06.2015
çolpan

Orta Türkçe çolpan "Venüs gezegeni, Zühre" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

çoluk çocuk

Türkiye Türkçesi oluk çocuk deyiminden türetilmiştir. Türkçe deyim Türkiye Türkçesi ol- "olmak, oluşmak, hasıl olmak" fiilinden türetilmiştir.

çomak

Eski Türkçe çokmak veya çomak "sopa, topuz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çōk- veya çoġık- "saldırmak, çullanmak" fiilinden Eski Türkçe +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

çomar

Türkiye Türkçesi çokmar "1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca çokimağ "ağır ağaç tokmak, topuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca çoki- "vurmak, darp etmek" sözcüğünden türetilmiştir.

çopur

Türkiye Türkçesi çapar "çilli, alacalı, çiçek bozuğu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çap- "çarpmak, lekelemek, alaca yapmak" fiilinden türetilmiştir.