çadır

çaba

TTü çabala-

çabala|mak

<< OTü çapala- çırpınmak ETü çap- çarpmak, vurmak +AlA-

çabuk

≈ Fa çāpuk/çābuk/çabuk چابك/چبك ztez, hızlı << OFa çāpuk a.a. <? ETü çap- tez gitmek, (at) dört nala sürmek

çaça

İsp cha-cha-chá 1950'lerde Küba'dan yayılan bir müzik ve dans türü onom

çaçaron

İt ciaciarone çenesi düşük (kadın) onom ciaciarare gürültü yapmak, çok konuşmak +on

çadır

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çatır: al-χayma [çadır] (...) çaçır: al-χayma [[ve Oğuzlar buna çaşır der]] [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
çadar: al-χayma [çadır]

<< ETü çatır/çaşır kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak ~? Fa/OFa çādar/çādur چادر/چادر z1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı ~? Sans çhattra छत्त्र ztente, gölgelik (Sans çhādayati örtmek ) << HAvr *sk̂ed- örtmek

Not: Doerfer sf. 3:16-22, Claus sf. 403 bir İrani dilden alıntı olduğunu vurgular. Cheung 2007 İrani sözcüğün Eski Hintçeden alıntı olduğunu belirtir. ETü çat- fiilinden türetme denemeleri (ör: Tenişev 2001) gerek ses gerek yapı bakımından problemlidir..

Benzer sözcükler: çadırcı, oksijen çadırı

Bu maddeye gönderenler: çador, çarşaf


17.05.2019
çador

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.

çağ

Moğ çag zaman

çağanoz

Yun tsiganós τσιγανός z1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci

çağdaş

TTü çağ +dAş

çağır|mak

ETü/TTü çağ/çaw ses, nida, avaz +kIr-