çabuk

cüzdan

Fa cuzdān جزدان zcüz kesesi, rulo şeklinde bir kitabı taşımaya mahsus kese § Ar cuzˀ جزء zbirim, unsur, kitap rulosu Fa dān دان zkap

cüzi

Ar cuzˀī جُزْىٔ zkısmî, birimsel Ar cuzˀ pay, birim

cüzzam

Ar cuḏām جذام z [#cḏm fuˁāl ] cüzzam hastalığı, lepra Ar caḏama جَذَمَ zvücudun bir parçasını kopardı (≈ Aram gādam גדמ zvücuttan bir uzuv veya kemik koparma, kesme )

çaba

TTü çabala-

çabala|mak

<< OTü çapala- çırpınmak ETü çap- çarpmak, vurmak +AlA-

çabuk

"kişi adı" [ Rásonyi & Baski, Onomasticum Turcicum, <1000]
[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
oğlanlar ve cāriyeler ve çābük χıdmetkārlar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çapük, çapuk, çabük (p[ers].): çalak, çevik, yüğrük, tiz-rev. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çabucak: Alelacele.

≈ Fa çāpuk/çābuk/çabuk چابك/چبك ztez, hızlı << OFa çāpuk a.a. <? ETü çap- tez gitmek, (at) dört nala sürmek

 çap-

Not: Osmanlı kaynaklarında Farsçadan alıntı olarak gösterilir; ancak Farsça biçimin Türki kaynaklı olması da olasılık dahilindedir. • 5. yy'dan önceki bir tarihte muhtemelen Orta Farsçadan alıntı olan Eski Ermenice çapuk ճապուկ "hızlı, tez" biçiminin varlığı düşündürücüdür.

Benzer sözcükler: çabucak, çabuklaşmak, çabuklaştırmak, çarçabuk

Bu maddeye gönderenler: çevik


09.10.2017
çaça

İsp cha-cha-chá 1950'lerde Küba'dan yayılan bir müzik ve dans türü onom

çaçaron

İt ciaciarone çenesi düşük (kadın) onom ciaciarare gürültü yapmak, çok konuşmak +on

çadır

<< ETü çatır/çaşır kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak ~? Fa/OFa çādar/çādur چادر/چادر z1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı ~? Sans çhattra छत्त्र ztente, gölgelik (Sans çhādayati örtmek ) << HAvr *sk̂ed- örtmek

çador

Fa çādar/çādor چادر zörtü, a.a.

çağ

Moğ çag zaman