çörek

çömel|mek

Türkiye Türkçesi çöŋel- "çökmek, dizleri üstüne oturmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe çök- veya çöŋ- "çökmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

çömez

Türkiye Türkçesi çöm- "çömelmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(n)Az ekiyle türetilmiştir.

çömlek

Eski Türkçe çöŋgek "güğüm" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çöŋ- "çimmek, yıkamak" biçiminden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

çöp1

Eski Türkçe çöp "tortu, çökelti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çöğ-üp biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe çök- "çökmek, dibe inmek" fiilinden Eski Türkçe +Ip ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

çöp2

Farsça çūb veya çōb چوب z "tahta parçası, değnek, çubuk" sözcüğünden alıntıdır.

çörek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çörek: al-ḳurṣ [halka? yuvarlak ekmek?] Türkiye Türkçesi: çörek otu [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
naˁnaˁyla çörek otuŋı dögüp göbek üzerüŋe yaku eyleseler Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çöreklenmek: Kıvrılıp kangal olmak, yılan kat kat bükülmek.

Köken

Eski Türkçe çörek "yuvarlak ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çevür- "çevirmek, yuvarlamak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için çevir- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

çörek otu, çöreklenmek


06.02.2015
çörten

Ermenice çrortan ջրորդան z "su oluğu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice çur ջուր z "su" ve Ermenice ortan որդան z "oluk" sözcüklerinin bileşiğidir.

çöven

Orta Türkçe çoġan "sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria" sözcüğünden evrilmiştir.

çöz|mek

Eski Türkçe çöz- "çekip uzatmak" fiilinden evrilmiştir.

çözelti

Türkiye Türkçesi çöz- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

çözüm

Türkiye Türkçesi çöz- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.