öz

övgü

Türkiye Türkçesi öv- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

övünç

Eski Türkçe ögünç "kendini övme, gurur" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ögün- fiilinden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

öykü

Yeni Türkçe öykün- "özenmek, taklit etmek" fiilinden türetilmiştir.

öykün|mek

Eski Türkçe ötgün- "1. kıyaslanmak, benzemek, 2. hikâye anlatmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ötüg "1. geçiş, 2. dua, dilek" sözcüğünden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe öt- "öte geçmek, duyurmak, (meram) anlatmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

öyle

Oğuzca ayla "o şekilde, o suretle" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe an ıla sözcüğünden Eski Türkçe +lAyU ekiyle türetilmiştir.

öz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
kagan uçdukda özüm sekiz yaşda kaltım [kağan öldüğünde ben sekiz yaşında idim] Eski Türkçe: "ruh, iç organlar, bitki usaresi" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
öz konukı [bedenin içindeki ruh] (...) özüm aġrıdı [karnım ağrıdı] (...) yığaç özi: cummāru'l-naχl [hurma özü]

Köken

Eski Türkçe öz "benlik, kendi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ö- "düşünmek, bilincinde olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uz ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için öğüt maddesine bakınız.

Ek açıklama

Bang (Neg. Verb. 115) ö- fiilinden türetir; Hamilton (İyiPr 159) bu görüşe karşı çıkar. • Karş. Moğolca öber "kendi, öz, iç", öbör "göğüs, bağır". Moğolca sözcüğün Türkçe eşdeğeri *övüz olmalıdır. • Anadolu yer adlarında sıkça görülen öz "sulu çayır, ova" ayrı kelimedir.

Benzer sözcükler

özçekim, özcü, özcülük, özden, özleşmek, özleştirmek, özlü, özsel, özsuyu, özyapı


03.10.2017
özdek

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +dAk ekiyle türetilmiştir.

özdeş

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

özdeyiş
özek

Türkiye Türkçesi öz sözcüğünden Yeni Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

özel

Türkiye Türkçesi öz "kendi" sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.