Yunan

yumruk

Eski Türkçe yudruk "yumruk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yudur- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yut- "yutmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yumurcak

Türkiye Türkçesi yumru "kabarcık, ur" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çAk ekiyle türetilmiştir.

yumurta

Eski Türkçe yumurġa veya yumurtġa "yumurta" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yum- "top yapmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

yumuşa|mak

Eski Türkçe yımşak "yumuşak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yımşa- "yumuşamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

yun|mak

Eski Türkçe yun- "yıkanmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yu- "yıkamak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

Yunan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, 1400 yılından önce]
yunān dilince ... yunān pādişāhı

Köken

Arapça ve Farsça aynı anlama gelen yūnān يونان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen yōnān sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yōn "İyonyalı, Yunan" sözcüğünün çoğuludur. Eski Farsça sözcük Eski Yunanca Iōn ιών z "Yunan boylarından biri, İyonyalı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iōn ιών z "giden, göçen, yörük" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.

Ek açıklama

MÖ 6. yy'da Anadolu'yu ele geçiren Perslerin Batı Anadolu kıyı şeridi Helenlerinden aldığı ad, doğu dillerinde Helen kavminin genel adı olarak benimsenmiştir. Batı Anadolu İyon'larının buraya MÖ 1. binyıl başlarında göçmen olarak geldikleri rivayet edilir.

Benzer sözcükler

Yunanca, Yunanistan, Yunanlı


05.10.2017
yunt

Eski Türkçe yunt "at" sözcüğünden evrilmiştir.

yunus

öz (Ar) yūnus يونس z "Kuran'da adı geçen bir peygamber, Zünnun" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük öz (OYun) iōnas ιώνας z "Tevrat'ta adı geçen bir kutsal kişi" özel adından alıntıdır. Bu sözcük öz (İbr) aynı anlama gelen yōnah יונה z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice yōnah "kumru" sözcüğünden türetilmiştir.

yuppie

İngilizce yuppie "genç, şehirli, sınıf atlamaya aday kimse" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce young urban professional sözcüğünün kısaltmasıdır.

yurt

Eski Türkçe yurt "1. çadır, oba, 2. konut, mesken, menzil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ur- fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

yurttaş

Türkiye Türkçesi yurt sözcüğünden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.