sayrı

sayıştay

Yeni Türkçe sayış- "muhasebe etmek" fiilinden Yeni Türkçe +tAy ekiyle türetilmiştir.

saykal

Arapça ṣḳl kökünden gelen ṣayḳal صيقل z "cila" sözcüğünden alıntıdır.

sayko

İngilizce psycho "ruh hastası, manyak" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce aynı anlama gelen psychopath sözcüğünün kısaltmasıdır.

saylav

Çağatayca sayla- "seçmek, saymak, hesaba katmak" fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir. Çağatayca fiil Eski Türkçe say- fiilinden türetilmiştir.

sayman

Türkiye Türkçesi say- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

sayrı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
kimisi sayru olur kimi ölür Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
sayru: malade Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
sayrı: Türkīde sayru. Hasta.

Köken

Orta Türkçe sayru "hasta" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sanrıġ veya *sandrıġ sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sandrı- "hezeyan etmek, sayıklamak" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için say- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

sayrılık


20.07.2015
sayvan

Farsça sāye-bān سايه بان z "gölgelik, tente, şemsiye" sözcüğünden alıntıdır.

saz1

Orta Türkçe saz "1. bataklık, 2. soluk (renk, beniz)" sözcüğünden evrilmiştir.

saz2

Farsça sāz ساز z "1. uygun [sıfat], 2. düzen, düzenek, aygıt, enstrüman [isim], 3. özellikle müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāχtan, sāz- ساختن, ساز z "uydurmak, imal etmek, düzenlemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça saχtan, saç- "uymak, uydurmak" sözcüğünden evrilmiştir.

sazan

Orta Türkçe sazağan "yılan, ejderha" sözcüğünden evrilmiştir.

sazende

Farsça sāzanda سازنده z "1. uyduran, düzenek kuran, 2. çalgı çalan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sāzīdan "uydurmak, düzenlemek, saz çalmak" sözcüğünden +anda ekiyle türetilmiştir.