Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

port

porfir

Fr porphyre bir tür kızıl mermer, somaki EYun porphyritḗs πορφυριτής za.a. EYun porphýra πορφύρα zerguvan rengi boya veren bir tür deniz kabuklusu, murex

porno

İng porno [abb.] İng pornography fahişeliğe ilişkin yazı veya yayın [esk.], müstehcen yayın EYun pórnē πόρνη zsatılık kadın, fahişe EYun pérnēmi πέρνημι zsatmak << HAvr *per-nə- HAvr *per-5 ödemek, satmak

porselen

Fr porcelaine İt porcellana 1. parlak beyaz renkli bir tür deniz kabuğu, 2. görüntüsü buna benzeyen rafine çini, porselen Lat porcella [küç.] dişi domuzcuk, kadın cinsel organı Lat porcus domuz +ell° << HAvr *porko- a.a.

porsiyon

Fr portion 1. pay, kısım, taksit, 2. bir kerede yenilen yemek << Lat portiō pay, kısım Lat partire/portire [den.] pay etmek +()tion Lat pars, part- pay

porsuk

<< ETü borsmuk «boz benek», malum hayvan ETü boz +mUk

port

[ Ekşi Sözlük, 2002]
port: bilgisayarın arkasındaki bir kısım delik, delikler sistemi.

İng port 1. kapı, liman, 2. elektronikte input veya output kapısı Lat portus liman Lat porta kapı << HAvr *pr-tu- a.a. HAvr *per-2 ileri veya karşıya geçmek

 per+

Not: Latin dillerinde mevcut olan eril portus > Fr port "liman" ve dişil porta > Fr porte "kapı" ayrımı İngilizcede korunmamıştır. • Portus eşdeğeri olan HAvr kökünden Ger *furduz > İng ford, Norv fjord "liman". • Aynı nihai kökten "iletmek, taşımak" anlamına gelen fiiller: Lat portare, EYun peráiō, Ger *fāran > İng fare, Fa burdan.


09.09.2017
portakal

öz Portakal Portekiz İt Portogallo a.a. Lat portus Cale İber yarımadasının Atlantik kıyısında bir liman, Oporto

portal

İng portal büyük kapı Lat porta kapı +al° << HAvr *pr-tā- kapı, geçit HAvr *per-2 ileri geçmek, geçirmek

portatif

Fr portatif taşınır, menkul Lat portare taşımak +()tiv°

porte

Fr portée [pp. fem.] 1. taşıma, taşınan şey, taşıma kapasitesi, 2. müzikte notaları taşıyan yatay hatlar << Lat portata [pp. n. çoğ.] Lat portare taşımak, götürmek, geçirmek +()t° << HAvr *per-2 ileri geçmek

portföy

Fr porte feuille «evrak-taşır» § Fr porter taşımak Fr feuille yaprak, kâğıt