Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

optimum

opsiyon

Fr option tercih, seçim Lat optio Lat optare [den.] tercih etmek, seçmek +()tion Lat optus seçim, tercih << HAvr *op-2 a.a.

opt(o)+

Fr/İng opto+ [bileşiklerde] göz EYun ōps, opt- ώψ zgöz ≈ EYun ʰoráō, op- οράω zgörmek +(t)° HAvr *okʷ- a.a.

optik

Fr optique göze veya görmeye ilişkin EYun optikós οπτικός za.a.

optimist

Fr optimiste iyimser, her şeyin en iyisi olduğuna inanan (İlk kullanım: Leibniz, Alm. filozof (1646-1716).) Lat optimus en iyi +ist°

optimize

Fr optimiser [den.] en iyi duruma getirmek Lat optimus en iyi +ise-

optimum

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
optimum: Sıcaklık, ışık, nem gibi etmenlerin en uygun durumu. optimal [ Cumhuriyet - gazete, 1958]
iktisadî bakımdan optimal seviye

Fr optimum [n.] en iyi, ehven, evla Lat optimus a.a. Lat *opere, opt- seçmek, tercih etmek +im°

 opsiyon

Benzer sözcükler: optimal, suboptimal

Bu maddeye gönderenler: optimist, optimize


09.12.2015
opus

YLat opus klasik müzikte eser Lat opus, oper- iş, eser << HAvr *op-es- HAvr *op-1 emek vermek, mahsul elde etmek

or(o)+

Fr/İng oro+ [bileşiklerde] dağ EYun óros όρος zdağ EYun órnymi yükselmek, kalkmak

ora

TTü ol işaret sıfatı ve zamiri +rA

orak

<< ETü orġak ot biçme aleti ETü or- biçmek +(g)Ak

oral

Fr oral ağza ilişkin Lat oralis a.a. Lat os, or- ağız +al° << HAvr *ōs- ağız