Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

oksit

oklokrasi

Fr ochlocratie İng ochlocracy kalabalıkların iktidarı, mobokrasi EYun oχlokratía ὀχλοκρατία za.a. EYun óχlos ὄχλος zkalabalık, güruh

oklüzyon

Fr occlusion tıkanma, kapanma Lat occlusio Lat occludere tıkamak, kapatmak +()tion Lat ob+ claudere, claus- kapatmak

oksidantal

Fr occidental Batıya ait, Batılı OLat occidentalis a.a. Lat occidens batan (güneş), batı +al° Lat occidere düşmek, batmak, ölmek, telef olmak +ent° Lat ob+ cedere, cess- gitmek

oksijen

Fr oxygène «asit doğuran», asitlerin oluşumuna yol açan kimyasal madde (İlk kullanım: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) § EYun oksýs, oksyd- οξύς, οξυδ- zsivri, keskin, ekşi, asit (<< HAvr *ok-su- HAvr *ak- keskin, sivri, ekşi ) EYun genḗs γενής zdoğuran

oksimoron

Fr/İng oxymoron kendi içinde çelişkili ifade EYun oksýmōron ὀξύµωρον z«aptallığın uç noktası», retorikte bir yöntem § EYun oksýs ὀξύς zsivri, keskin, bir şeyin sivri ucu EYun mōron µώρον zaptal

oksit

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
oksid: Bir cism-i basitin müvellid-i hamuza [asit] ile imtizacından hasıl olan mürekkeb.

Fr oxyde kimyada oksijen içeren bir bileşik Fr oxygène

 oksijen

Benzer sözcükler: hidroksit, oksidasyon, okside, oksidizasyon, oksidize, oksitlenmek

Bu maddeye gönderenler: antioksidan, diyoksit, monoksit, peroksit


31.08.2012
okşa|mak

<< ETü oχşa- 1. benzemek, 2. elle sevmek ETü *okuş beniz? yanak? +(g)A-

okt(o)+

Fr/İng octo+ [bileşik adlarda] sekiz EYun októ οκτό za.a. Lat octo sekiz << HAvr *oktō- a.a.

oktan

Fr/İng octane sekiz hidrojen atomu olan bir organik bileşik

oktav

Fr octave sekizli Lat octavus sekizinci Lat octo sekiz

oku|mak

<< ETü okı- çağırmak, seslenmek, (yazı) seslendirmek