Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

monolog

monokini

İng monokini üstsüz bikini

monokl

Fr monocle tek gözlük § EYun mónos μόνος ztek Lat oculus göz

monokrom

Fr/İng monochrome tek renkli EYun monoχromós μονοχρομός za.a.

monoksit

Fr monoxyde tek oksijen atomu içeren

monolit

Fr monolithe yekpare taştan yapma şey, özellikle dikilitaş EYun monólithos μονόλιθος ztektaş, a.a.

monolog

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1899]
bir 'tekerleme', bir 'fantezi' bir 'monolog' ile maksadını izah ederek prelüdü bitirir [ Hukuk-ı Beşer - gazete, 1919]
Kâni Beyin en yeni ve müntehab 'monolog' parçaları bu müsamerenin programını teşkil etmektedir

Fr monologue (tiyatroda) tek kişilik konuşma EYun monólogos μονόλογος ztek - konuşan

 mon(o)+, +log


08.12.2015
monopol

Fr monopole tekel, tek satıcı EYun monopolíon μονοπολίον za.a. § EYun mónos μόνος ztek EYun pōléō πωλέω zsatmak +ion << HAvr *pel-5 satmak

monosit

Fr monocyte tek hücreli

monoteist

Fr monothéiste tek tanrının varlığını savunan

monoton

Fr monotone tek sesli, tekdüze

monsenyör

Fr monseigneur yüksek rütbeli kilise mensuplarına hitap şekli, piskopos § Fr mon birinci tekil şahıs eril iyelik sıfatı, benim Fr seigneur bey, efendi