Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

mongoloit

mon(o)+

Fr/İng mono+ [bileşik adlarda] tek EYun mónos μόνος zbir, tek, yalnız << HAvr *mon-wo- HAvr *men-4 küçük, az, tek

monarşi

Fr monarchie kraliyet EYun monarχeía μοναρχεία ziktidarın tek kişiye ait olduğu düzen, krallık

monat

Fr monade Leibniz'e göre varoluşun bölünmez birimi EYun monás, monad- μονάς, μοναδ- zbirim EYun mónos μόνος zbir

monden

Fr mondain dünyevi Fr monde dünya << Lat mundus a.a

moneter

Fr monétaire parasal Lat moneta 1. yol gösteren, akıl veren, tanrıça Iuno'nun sıfatı 2. Roma darphanesi, darphane +ari° Lat monere, monet- yol göstermek, akıl vermek

mongoloit

"sarı ırka benzeyen" [ Cumhuriyet - gazete, 1941]
Türk ırkının 'Mongoloid' veya 'Xanthoderme' denilen sarı ırka mensubiyeti hakkında "... çekik gözle birlikte zekâ geriliği ve bedensel deformasyonlar gösteren kimse, geri zekâlı" [ Milliyet - gazete, 1958]
Soluk ve mongoloid bir yüz, şiş bir karın, zekâ geriliği

İng mongoloid Moğola benzeyen, sarı ırka mensup § öz Mongol Moğol İng +oid benzer, gibi

 +oid


12.08.2017
monitör

Fr moniteur uyarıcı, gözlemci (kişi veya aygıt) Lat monitor Lat monere uyarmak, akıl vermek, yol göstermek +()tor << HAvr *mon-eyo- düşündürme HAvr *men-1 düşünmek

monizm

Fr monisme bir felsefi akım, bircilik EYun mónos μόνος ztek, bir +ism°

monogam

Fr monogame tek eşli EYun monogamós μονογαμός za.a.

monografi

Fr monographie tek konu hakkında akademik çalışma

monogram

Fr monogramme tek harften oluşan imza, özellikle Napolyon'un kullandığı N harfi