Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

moneter

moment

Alm Moment ing momentum bir nesnenin hareketini sürdürme gücü Lat mōmentum/mouimentum hareket Lat mouēre, mōt- hareket etmek veya ettirmek +ment°

mon(o)+

Fr/İng mono+ [bileşik adlarda] tek EYun mónos μόνος zbir, tek, yalnız << HAvr *mon-wo- HAvr *men-4 küçük, az, tek

monarşi

Fr monarchie kraliyet EYun monarχeía μοναρχεία ziktidarın tek kişiye ait olduğu düzen, krallık

monat

Fr monade Leibniz'e göre varoluşun bölünmez birimi EYun monás, monad- μονάς, μοναδ- zbirim EYun mónos μόνος zbir

monden

Fr mondain dünyevi Fr monde dünya << Lat mundus a.a

moneter

[ Milliyet - gazete, 1964]
moneter [ Cumhuriyet - gazete, 1980]
Türkiye'nin ekonomik hastalığı yapısaldır, Monetarizm bize işlemez

Fr monétaire parasal Lat moneta 1. yol gösteren, akıl veren, tanrıça Iuno'nun sıfatı 2. Roma darphanesi, darphane +ari° Lat monere, monet- yol göstermek, akıl vermek

 monitör

Not: Roma kentinin darphanesi Capitolinus tepesindeki Iuno tapınağı içinde bulunduğu için, bu tanrıçanın adıyla anılmıştır. Fr monnaie "metal para" > İng money "her çeşit para" biçimleri Lat moneta sözcğünden alınmıştır.

Benzer sözcükler: monetarist, monetarize, monetarizm

Bu maddeye gönderenler: manat, portmone


13.08.2017
mongoloit

İng mongoloid Moğola benzeyen, sarı ırka mensup § öz Mongol Moğol İng +oid benzer, gibi

monitör

Fr moniteur uyarıcı, gözlemci (kişi veya aygıt) Lat monitor Lat monere uyarmak, akıl vermek, yol göstermek +()tor << HAvr *mon-eyo- düşündürme HAvr *men-1 düşünmek

monizm

Fr monisme bir felsefi akım, bircilik EYun mónos μόνος ztek, bir +ism°

monogam

Fr monogame tek eşli EYun monogamós μονογαμός za.a.

monografi

Fr monographie tek konu hakkında akademik çalışma