göster|mek

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl

görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

görüngü

TTü görün- +gU

görüntü

TTü gör- +(In)tI

göster|mek

ETü: közgermek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol atāmnı maŋa közgerdi [[babamla görüşmeme sebep oldu]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kösterdi: arā [gösterdi] TTü: [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Uyarmak benden, savaşuban hüner göstermek senden, dedi.

ETü kör- görmek +tAr-

 gör-

Not: Göz (ve belki ETü %közger- "göstermek" fiili) etkisiyle ses değişimine uğramış olmalıdır.

Benzer sözcükler: gösterilmek, gösterim, gösteriş, gösterişli, göstermelik, göstertmek

Bu maddeye gönderenler: gösterge, gösteri


04.10.2017
gösterge

TTü göster- +gA

gösteri

TTü göster- +I(g)

göt

<< ETü köt makat, göt

götlek

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk

götür|mek

<< ETü kötür- kaldırmak ETü köt- a.a. +(g)Ur-