Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

arz1

artist

Fr artiste sanatçı Fr art sanat << Lat ars, art- el becerisi, hüner, sanat << HAvr *ar-ti- HAvr *ar- eklemek, uydurmak

artrit

Fr arthrite eklem enfeksiyonu EYun árthron άρθρον zeklem +itis << HAvr *ar-dhro- HAvr *ar- eklenmek, uymak

arus

Ar ˁarūs عروس z [#ˁrs faˁūl ] gelin veya damat ≈ Aram ˀarūş ארוש z [#ˁrş] gelin

aruz

Ar ˁarūḍ عروض z [#ˁrḍ faˁūl im.] 1. kesen, önüne çıkan, 2. Arap şiirinde her beytin birinci mısraının son hecesi, şiir vezni Ar ˁaraḍa عَرَضَ zyoluna çıktı, önünü kesti

arya

İt aria hava, her çeşit şarkı, opera şarkısı << Lat aer 1. hava, 2. şarkı

arz1

"dileme" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ḳālini ˁarż idişdiler satıġ ḳılmak uçun "... sunum, dilekçe" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
defterdārlarım χazīne-i āmiremden iki akçayı bilā ˁarż [dilekçesiz] virmege meemūr olsuŋlar "... enlem" [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
zīrā rubˁ-ı meskūnin ṭūli yüz seksen derece ve ḥaṭṭ-ı istivādan ˁarżı altmış altı derecedir

Ar ˁarḍ عَرْض z [#ˁrḍ faˁl msd.] 1. sunma, sunum, 2. en, coğrafyada enlem Ar ˁaraḍa عَرَضَ z1. sundu, 2. önüne çıktı, enine durdu

Not: Arapça fiilin aslî anlamı "gidiş yönüne aykırı veya enine durma" olup diğer anlamları derivatiftir. Karş. ETü arkuru "aykırı" ve arka- > ara- "dilemek, talep etmek".

Benzer sözcükler: arz etmek, arzı hürmet, halka arz

Bu maddeye gönderenler: araz, arız, arıza (avarız), ariza, aruz, arzuhal, ırz, itiraz, maraza, maruz, muarız, taarruz, tariz


01.09.2015
arz2

Ar arḍ أرض z [#Arḍ faˁl ] 1. yer, yeryüzü, ülke, 2. en, genişlik

arzu

Fa ārzū آرزو zistek, arzu, özellikle cinsel istek << OFa āwarzōg/āwarjōg a.a. ≈ Ave ā+ bərəj-, bərəg istek, arzu

arzuhal

§ Ar ˁarḍ sunma, arzetme Ar ḥāl durum

as|mak

<< ETü as- bir yere takarak sarkıtmak, asmak

as1

Fr as iskambilde birli, bir işte başta gelen kimse << Lat as en küçük bakır para birimi