Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

argo

ardiye

Ar arḍ أرض zyer

arduvaz

Fr ardoise çatı örtücü olarak kullanılan ince siyah taş

arena

Fr arène 1. kum, kumluk, 2. stadyumun kum zemini Lat arena/harena a.a.

argaç

≈ ETü arkaġ dokumada enine ya da aykırı atılan iplik ETü arka- ardından veya aksi gitmek +(g)Aç

argın

TTü ar- yorulmak, dermansız kalmak +gIn

argo

[ Ahmed Mithat, Paris'te Bir Türk (roman), 1877]
Orada tekellüm edilen ve 'argo' denilen bir nevˁi lisanı

Fr argot 1. Paris hırsızlarının özel dili [16. yy], 2. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil


19.11.2014
argon

YLat argon asal bir gaz (İlk kullanım: 1894 Lord Rayleigh & William Ramsay, İng kimyacılar.) EYun argós αργός ztembel, eylemsiz, çalışmaz EYun a(n)+ érgon έργον z

argüman

Fr argument tez, ifade, tartışma Lat argumentum Lat arguere açıklamak, kanıtlamak, ifşa etmek +ment°

arı1

<< ETü arı malum böcek

arı2

<< ETü arıġ temiz, saf ETü arı- temizlemek +I(g)

arık2

<< ETü aruk yorgun, bitkin ETü ar- yorulmak, bitkin düşmek +Uk